Shinji Takeda

46 years old Sapporo, Hokkaido, Japan